"Hãy đọc câu chuyện của Lillycover đầy thách thức.
Vì làn da đẹp và khỏe mạnh"

(주)릴리커버 인재채용
【늦었다고 생각할 때가 진짜 지원할 때다!】 Global Beauty Tech Startup (주)릴리커버 인재채용 빅데이터 기반 피부건강 및 헬스케어 방법을 개발하고 서비스하는 (주)릴리커버에서 Scale-up을 통해 새로운 뷰티산업을 함께 만들어 나갈 동료를 찾습니다.…
(주)릴리커버 인재채용
【릴리커버 공채】 Global Beauty Tech Startup (주) 릴리커버에서 남의 집 귀한 자식을 구합니다 끊임없이 변화하는 모바일&글로벌 환경 속에서 치열함을 통해 성장을 경험할 열정적인 사람이면 자격요건 충-분! 접수 및 기타문의사항 :…
(주)릴리커버 인재채용
【대박 구직 찬스】 Global Beauty Tech Startup (주) 릴리커버에서 남의 집 귀한 자식을 구합니다 ☻ 끊임없이 변화하는 모바일&글로벌 환경 속에서 치열함을 통해 성장을 경험해 보고 싶은 열정적인 사람이면 자격요건 충-분!…
정관 개정공고
본 회사는 2018년 8월 1일자로 아래와 같이 정관을 개정하고자 함으로 이를 공시합니다. 정 관 제 1 장 총 칙 제 1조(상호) 본 회사는 주식회사 릴리커버 (이)라 한다. 영문으로는 “LILLYCOVER”라 표기한다.제 2조(목적) 본 회사는…

Lillycover Co., Ltd.

CopyrightⓒLILLYCOVER, Inc. All Rights Reserved.
Creatuve Factiry 4F, #41260, 471, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Korea
Lillycover Co., Ltd. | Registration Number 650-87-00543

"Hãy đọc câu chuyện của Lillycover đầy thách thức. Vì làn da đẹp và khỏe mạnh"

(주)릴리커버 인재채용
【늦었다고 생각할 때가 진짜 지원할 때다!】 Global Beauty Tech Startup (주)릴리커버 인재채용 빅데이터 기반 피부건강 및 헬스케어 방법을 개발하고 서비스하는 (주)릴리커버에서 Scale-up을 통해 새로운 뷰티산업을 함께 만들어 나갈 동료를 찾습니다.…
(주)릴리커버 인재채용
【릴리커버 공채】 Global Beauty Tech Startup (주) 릴리커버에서 남의 집 귀한 자식을 구합니다 끊임없이 변화하는 모바일&글로벌 환경 속에서 치열함을 통해 성장을 경험할 열정적인 사람이면 자격요건 충-분! 접수 및 기타문의사항 :…
(주)릴리커버 인재채용
【대박 구직 찬스】 Global Beauty Tech Startup (주) 릴리커버에서 남의 집 귀한 자식을 구합니다 ☻ 끊임없이 변화하는 모바일&글로벌 환경 속에서 치열함을 통해 성장을 경험해 보고 싶은 열정적인 사람이면 자격요건 충-분!…
정관 개정공고
본 회사는 2018년 8월 1일자로 아래와 같이 정관을 개정하고자 함으로 이를 공시합니다. 정 관 제 1 장 총 칙 제 1조(상호) 본 회사는 주식회사 릴리커버 (이)라 한다. 영문으로는 “LILLYCOVER”라 표기한다.제 2조(목적) 본 회사는…

Lillycover Co., Ltd.

(주)릴리커버 CopyrightⓒLILLYCOVER, Inc. All Rights Reserved.
Creative Factory 4F, #41260, 471, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Korea
Lillycover Co., Ltd. | Registration Number 650-87-00543